لیلی عبدالحسینی
لیلی عبدالحسینی
کارشناس حسابداری ، آشنا به امور مالی و بورس ، آشنا به جریان نقدینگی و بازار های نامتوازن
ناهید قاسم دخت
ناهید قاسم دخت
کارشناس مترجمی اسناد و مدارک ،دوره بازاریابی پارتیزانی ، دوره فروش متوازن و نا متوازن