لیلی عبدالحسینی
لیلی عبدالحسینی
کارشناس حسابداری ، آشنا به امور مالی و بورس ، آشنا به جریان نقدینگی و بازار های نامتوازن
مژگان بختیاری
مژگان بختیاری
مهندس کشاورزی ، دوره بازاریابی پارتیزانی ، دوره فروش متوازن و نا متوازن
ناهید قاسم دخت
ناهید قاسم دخت
کارشناس مترجمی اسناد و مدارک ،دوره بازاریابی پارتیزانی ، دوره فروش متوازن و نا متوازن